Wie zijn wij

Makers IQ110 ‘Een bijzonder oneerlijk spel’

Wybe Stavenga is leerkracht op het VMBO en heeft gewerkt met gedragsmoeilijke jongeren en dak- en thuisloze jongeren. De passie voor de jeugd en het lesgeven gebruikt hij als leidraad in zijn professionele leven. Het is hem al vaker opgevallen dat hij vaak werkt met collega’s met een niet westerse achtergrond die na de lagere school op het VMBO-basis of op het vroegere LBO begonnen zijn. Hij en zijn autochtone collega’s, die echt niet intelligenter zijn, kwamen na de lagere school meestal op het havo/vwo en incidenteel op de mavo terecht. Tijdens zijn Masterstudie Professioneel Meesterschap is hij zich hierin gaan verdiepen en hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het onder de aandacht brengen van kansenongelijkheid in het onderwijs en daarbuiten.


Wybe Stavenga

VO

Dymphna Snijders Blok werkt op de Hogeschool van Amsterdam als docent en begeleider van studentondernemers. Ook in het HBO ziet zij dat het voor studenten uit gezinnen met relatief kleine netwerken (sociaal kapitaal) vaak lastiger is om succesvol te zijn in bijvoorbeeld het vinden van een uitdagende stageplek of het starten van een onderneming. Zij ziet het als een belangrijke taak van docenten om studenten het zelfvertrouwen te geven om een plek in de maatschappij te vinden die goed past. Veel studenten kunnen extra hulp, duwtjes en connecties heel goed gebruiken. Dymphna heeft altijd een passie gehad voor het ontwikkelen van spellen, leermiddelen en (leer) evenementen en deze vaardigheid en passie kan ze goed gebruiken bij de ontwikkeling van dit spel.

Dymphna Snijders Blok

HBO

Sharon Fikki is leerkracht op basisschool Driestromenland in groep 7&8. De school waar zij werkt, staat in een sociaal lagere klasse wijk. Dagelijks krijgt ze te maken met leerlingen die verschillende startposities hebben. Op school is te zien dat leerlingen met een lagere startpositie veel meer moeten doen om zich te bewijzen voor bijvoorbeeld een hoger schooladvies. Toen Sharon zelf leerling was, heeft ze hier zelf ook mee te maken gehad. De weg die zij toen heeft moeten afleggen om te komen waar ze nu staat is vele malen langer dan noodzakelijk geweest. Door haar eigen ervaring en wat zij in het werkveld ziet is ze dat er nog veel moeten gebeuren op het gebied van kansengelijkheid. Tijdens haar masterstudie Professional Meesterschap Is duidelijk geworden dat leerkrachten een zeer belangrijke rol spelen in kansengelijkheid. Met haar drive om alles uit leerlingen te halen hoopt ze een bijdrage te leveren bij het ontwikkelen van het spel zodat leerkrachten tools meekrijgen om leerlingen gelijke kansen te bieden.

Sharon Fikki

PO

Sanne de Vries is werkzaam op Kindcentrum Catharina in groep 8. De school is gesitueerd in Amsterdam in een wijk waar het gemiddelde inkomen laag is. Kansenongelijkheid is ook in deze wijk een onontkoombaar gegeven. Er zijn leerlingen die hard moeten werken om te komen tot wat ze willen bereiken. Dit komt doordat de leerlingen verschillende startposities hebben. Als leerkracht van groep 8 heeft Sanne te maken met kansenongelijkheid. Het is aan haar de taak om deze ongelijkheid te verkleinen. Dit doet zij door te investeren in de leerlingen. Bij het tot stand komen van de adviezen voor het vo-niveau doet Sanne haar best om een eerlijk advies te geven en kansenongelijkheid te verkleinen. Tijdens haar Master Professioneel Meesterschap heeft zij zich verdiept in kansenongelijkheid en hoopt een bijdrage te kunnen leveren om kansenongelijkheid tegen te gaan. Sanne hoopt dat docenten die het spel IQ 110 spelen tot nieuwe inzichten komen om ook voor hun leerlingen de kansenongelijkheid te verminderen.

Sanne de Vries

PO

Mavis Manu is locatie coördinator op de Amsterdamse Plus (niveau 1&2). Dit is een onderdeel van ROC TOP. De Amsterdamse Plus is een uitvalvoorziening voor leerlingen, die gedurende het schooljaar uitvallen binnen een onderwijsorganisatie, dagbestedingsproject of uit een hulpverleningsinstantie komen. Instromen kan op elk moment bij De Amsterdamse Plus, maar leerlingen kunnen alleen aangemeld worden door verwijzers of andere scholen. De school staat in de Indische Buurt. Door de instroom van nieuwe bewoners, veelal nieuwe stedelingen, wordt de tweedeling tussen een sociaaleconomisch sterke en een zwakkere groep steeds scherper. De leerlingen van de Amsterdamse Plus hebben voor een groot deel een lage startpositie. Deze leerlingen zitten vaak veel langer op school dan nodig was geweest. Als ervaringsdeskundige heeft Mavis ook een lange schoolloopbaan doorlopen. Door haar eigen ervaringen en de doelgroep waarmee ze werkt laat elke keer weer zien hoe belangrijk het is dat we ons meer bewust worden van de kansenongelijkheid voor veel leerlingen. Het spel ‘IQ 110 een bijzonder oneerlijk spel’ draagt bij aan de bewustwording voor leerkrachten en hulpverleners die met leerlingen werken. 

Mavis Manu

MBO

Sociale onderneming

IQ110 is een onderneming zonder winstoogmerk. Alle inkomsten worden gebruikt om het spel verder te ontwikkelen en te verspreiden. Het grote doel van de makers van IQ110 is om het probleem van kansenongelijkheid inzichtelijker en concreter te maken en om acties tegen ongelijke kansen te faciliteren en te stimuleren. Het team van IQ110 gaat door met deze strijd zolang het nodig is. Iedereen verdient eerlijke kansen en daar zet het team zich dagelijks voor in. Zowel in de rol als leraar voor de klas, als als maker en trainer van het spel IQ110. 

 1,750 total views,  3 views today